MewngofnodiSupplier Champion logo

Cynaliadwyedd

Mae ystyriaethau cynaliadwyedd yn flaenoriaeth uchel i Trafnidiaeth Cymru a’i Bartneriaid Cyflawni.

Trwy weithio’n gynaliadwy rydym nid yn unig yn dechrau diogelu cenedlaethau’r dyfodol, rydym hefyd yn arbed arian trwy leihau defnydd ynni a gwneud defnydd mwy effeithlon o adnoddau eraill.  

Ein gwaith yw cefnogi, monitro a mesur y camau a gymerir i fynd i’r afael ag ystyriaethau amgylcheddol yn y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys lleihau carbon, gwella ansawdd yr aer a bioamrywiaeth.  

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru yn cwmpasu materion pwysig:  

Amgylcheddol

Carbon
Ansawdd yr Aer
Bioamrywiaeth

Cymdeithasol

Prentisiaethau
Hyfforddiant
Pobl

Economaidd

Busnesau
Lleol
Yng Nghymru

Diwylliannol

Y Gymraeg
Treftadaeth Cymru

Weithiau mae’n anodd i fusnesau llai, yn enwedig, wybod ble i gychwyn a sut i sicrhau’r budd mwyaf o fesurau cynaliadwyedd.  

Mae Stuart Davies yn aelod allweddol o’n tîm, fel arbenigwr ar sicrhau gwerth cymdeithasol ac ariannol. Mae yma i gynorthwyo â chyngor ymarferol a chyfeirio pobl at hyfforddiant ac adnoddau eraill.

 Cysylltwch â ni am gymorth a chyngor.