MewngofnodiSupplier Champion logo

Cynnal

Y Cyflog Byw i Gymru

Mae’r Cyflog Byw yn fudiad annibynnol o fusnesau, sefydliadau a phobl sy’n credu bod diwrnod teg o waith yn haeddu diwrnod teg o dâl. Mae’r gwir Gyflog Byw yn cael ei gyfrifo’n annibynnol bob blwyddyn ar sail yr hyn y mae ar gyflogeion a’u teuluoedd ei angen er mwyn gallu byw. Gall cyflogwyr ddewis talu’r gwir Gyflog Byw ar sail wirfoddol.

Mae cyrff sy’n talu’r Cyflog Byw wedi adrodd eu bod wedi gweld gwelliannau sylweddol mewn ansawdd gwaith, gostyngiadau o ran absenoldeb a throsiant staff, a gwell enw da corfforaethol.  

Y gwir Gyflog Byw ledled y DU yw £8.75 yr awr, a £10.20 yr awr yn Llundain. Ceir dros 4,000 o Gyflogwyr Cyflog Byw ledled y DU gyda 140 o gyflogwyr Cyflog Byw yng Nghymru.  

Ymunwch â mudiad sy’n cynnwys rhai o brif sefydliadau Cymru, yn eu plith:  

Capital Law, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Prifysgol Caerdydd, Cyngor Caerdydd, Brecon Carreg, Gyrfa Cymru, Canolfan Cydweithredol Cymru a Chyngor Trydydd Sector Caerdydd. Ceir rhestr lawn o sefydliadau wedi’u hachredu ar wefan y Living Wage Foundation.

Maent yn ymuno â chyflogwyr ledled y DU yn amrywio o gwmnïau’r FTSE 100 megis HSBC, Unilever a KPMG i fusnesau bach annibynnol sy’n dewis mynd ymhellach nag isafswm cyflog y Llywodraeth a sicrhau bod eu holl staff a’u contractwyr ar y safle yn ennill y gwir Gyflog Byw, sy’n cwrdd â chostau byw.

Ceir cost ynghlwm â dod yn gyflogwr Cyflog Byw wedi’i achredu, ac mae’n amrywio gan ddibynnu ar faint eich sefydliad, gan gychwyn ar £50 y flwyddyn i rai a chanddynt lai na 10 o gyflogeion.

Mae talu’r gwir Gyflog Byw i gyflogeion yn hanfodol er mwyn datblygu economi gynaliadwy yng Nghymru a datblygu cenhadaeth Cynnal Cymru i wneud Cymru’n genedl gynaliadwy.  

Cynnal Cymru – Sustain Wales yw’r corff achredu swyddogol ar gyfer y Cyflog Byw yng Nghymru. I ddysgu mwy am ddod yn gyflogwr cyflog byw cysylltwch â Bethan Harvey ar 02920 43174 neu ebostiwch Bethan @ cynnalcymru.com.

I ddysgu mwy am y Sefydliad Cyflog Byw a sut i ddod yn Gyflogwr Cyflog Byw ewch i’r brif wefan www.livingwage.org.uk neu dilynwch @LivingWageWales ar Twitter.

http://www.supplierchampion.wales/Eng/images/clip_image006.jpg
Ynglŷn â Cynnal Cymru

Cynnal Cymru – Sustain Wales yw’r sefydliad a’r elusen amlycaf ym maes datblygu cynaliadwy yng Nghymru. Rydym yn rhwydwaith aelodaeth sy’n bodoli er mwyn cefnogi sefydliadau a busnesau yng Nghymru i drosi egwyddorion datblygu cynaliadwy yn gamau gweithredu ymarferol.  

Nod Cynnal Cymru yw datblygu a hyrwyddo cymdeithas gynaliadwy sy’n isel o ran carbon ac yn effeithlon o ran ei defnydd o adnoddau, ac sydd hefyd yn llewyrchus, yn gydnerth, yn iach, yn fwy cyfartal, yn fwy cydlynol, yn fwy sensitif yn ddiwylliannol ac yn gyfrifol ar lefel fyd-eang. Rydym yn gwneud hyn trwy ymgysylltu â busnesau, y sector addysg, y trydydd sector, grwpiau cymunedol ac unigolion.

Am ragor o wybodaeth ewch i http://www.cynnalcymru.com/cy/ neu dilynwch @cynnalcymru ar Twitter.