MewngofnodiSupplier Champion logo

Ffôn 03000 6 03000

Robert Meakes imageMae’r Gwasanaeth Hyrwyddo Cyflenwyr yma i roi llais i gyflenwyr…

Rydym yn wasanaeth wedi’i gomisiynu gan Trafnidiaeth Cymru ac rydym yn gweithio’n agos ag Asiantaethau Cymorth Busnes yng Nghymru i sicrhau bod cynifer â phosibl o fusnesau bach lleol yn cymryd rhan.

Bydd y buddsoddiad sy’n cael ei wneud yn awr yn esgor ar fuddiannau economaidd mawr i gymunedau ledled Cymru, ymhell y tu hwnt i well system drafnidiaeth ar y ffyrdd a’r rheilffyrdd yn unig –  a’n gwaith ni yw eich cynorthwyo chi i fanteisio i’r eithaf ar y buddsoddiad hwnnw.

Gellir dod o hyd i'r bibell waith bresennol YMA

Business Wales logoSocial Business Wales logo Careers Wales logo


Rydym yn cefnogi Trafnidiaeth i Gymru wrth gyflawni nodau Deddf Lles y Dyfodol

Cwestiynau Cyffredin…

·         Sut gallaf gymryd rhan? – cofrestrwch ar GwerthwchiGymru i gael hysbysiadau ynghylch tendrau.

·         Ai dim ond ar gyfer Adeiladu y mae hyn? – bydd gofynion yn datblygu ar gyfer ystod eang o fusnesau yn cwmpasu pob agwedd ar ddarparu trafnidiaeth – popeth o arlwyo i osod traciau.

·         Ydw i’n rhy fach i dendro? – gall busnesau o bob maint dendro’n llwyddiannus.

·         Ddylwn i ystyried gweithio gyda busnesau eraill i gynhyrchu cais ar y cyd? - dylech, mae Trafnidiaeth Cymru yn annog ceisiadau ar y cyd gan gyflenwyr llai.

·         Sut gallaf ddefnyddio Egwyddorion Datblygu Cynaliadwy gan gynnwys Buddiannau Cymunedol? - gweler y dudalen ar weithio’n fwy effeithlon a chynaliadwy gan arbed arian ar yr un pryd.

·         Os bydd fy nhendr yn aflwyddiannus, sut gallaf wella? – rhan o’n gwasanaeth yw eich cynorthwyo i ddeall adborth gan y prynwr a gwella’r canlyniad y tro nesaf – rydym ni’n fusnes bach ein hunain, ac yn gyfarwydd â’r sefyllfa...

·         Beth ddylwn i ei wneud os wyf yn gontractwr ac nad wyf yn cael fy nhrin yn deg? – cysylltwch â ni os ydych yn rhan o unrhyw gontract Trafnidiaeth Cymru ac nad ydych yn cael eich trin yn deg mewn unrhyw fodd. Byddwn yn trefnu amser cyfleus i drafod â chi ac yn ymchwilio’n llawn ar eich rhan.

·         Os gwn am rywun sydd yn yr ysgol ar hyn o bryd ac sydd angen swydd neu sy’n mynd ymlaen i addysg bellach, a yw Trafnidiaeth yn ddewis da o ran gyrfa, a phwy y dylwn i siarad â hwy? cysylltwch â ni a gallwn eich cyfeirio at gyfleoedd gwych am hyfforddiant a phrentisiaethau.

Mae hwn yn gyfle enfawr i bawb yng Nghymru, felly dyma’r adeg i gymryd rhan.  


Transport for Wales logo